Đăng ký download các tài liệu đào tạo Microsoft MCSA

HIỆN TẠI  ĐANG CÓ CÁC FILE EBOOK TÀI LIỆU ĐÀO TẠO CÁC CHỨNG CHỈ  MICROSOFT MCSA   PHỤC VỤ  ĐÀO TẠO THỰC HÀNH CHI TIẾT VÀ ÔN LUYỆN THI  

CÁC BẠN NÀO CẦN MUA SÁCH EBOOKS MICROSOFT MCSA MỜI ĐĂNG KÝ MUA NHẤN VÀO LINK SAU: ĐĂNG KÝ MUA SÁCH ĐÀO TẠO (BẢN EBOOK)   HAY LINK: HTTPS://GOO.GL/T85xYZ 

Danh sách các sách đào tạo Microsoft MCSA mời các bạn xem nội dung bên dưới:

01. MCSA 2016: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 (70-740).

02. MCSA 2016: Networking with Windows Server 2016 (70-741)

03.  MCSA 2016 : Identity with Microsoft  Windows Server 2016   (70-742) 

04. MCSA 2012: Installing and Configuration Window.Server 2012 (70-410).

05. MCSA 2012: Administering Windows Server 2012 (70-411).

06. MCSA 2012: Configuration Advance Window Server 2012 Services (70-412).

07. MCSA 2008:  Administrating Windows Server 2008  02nd Edition (70-646).


 =========================================================

01. MCSA 2016: Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 (70-740).

CHAPTER 1 Install Windows Servers in host and compute environments

CHAPTER 2 Implement storage solutions

CHAPTER 3 Implement Hyper-V

CHAPTER 4 Implement Windows containers

CHAPTER 5 Implement high availability

CHAPTER 6 Maintain and monitor server environments

=========================================================

 02. MCSA 2016  (70-741) : Networking with Windows Server 2016 

CHAPTER 1 Implement Domain Name System

CHAPTER 2 Implement DHCP

CHAPTER 3 Implement IP address management

CHAPTER 4 Implement network connectivity and remote access solutions

CHAPTER 5 Implement core and distributed network solutions

CHAPTER 6 Implement an advanced network infrastructure

========================================================

 03. MCSA 2016  (70-742) : Identity with Windows Server 2016 

Chapter 01 - Installing and Configuring Domain Controllers

Chapter 02 - Managing Active Directory Objects

Chapter 03 - Securing Active Directory Domain Services

Chapter 04 - Working with Complex AD DS Infrastructures

Chapter 05 - Implementing Group Policy

Chapter 06 - Understanding Microsoft Azure AD and Directory Synchronization

Chapter 07 - Monitoring and Recovering AD DS  (Active Directory  Services)

Chapter 08 - Implementing Active Directory Certificate Services

Chapter 09 - Implementing Active Directory Federation Services (AD FS)

Chapter 10 - Implementing Active Directory Rights Management Services


========================================================

04. MCSA 2012: Installing and Configuration Window.Server 2012 (70-410).

Introduction: Microsoft certifications,  Errata & book support.

Chapter 1 Installing and configuring servers

Chapter 2 Configuring server roles and features

Chapter 3 Configuring Hyper-V

Chapter 4 Deploying and configuring core network services

Chapter 5 Installing and administering Active Directory

Chapter 6 Creating and managing Group Policy


================================================================

05. MCSA 2012: Administering Windows Server 2012 (70-411).

1 Deploying and Managing Server Images 

2 Implementing Patch Management 

3 Monitoring Servers 

4 Configuring Distributed File System (DFS) 

5 Configuring File Server Resource Manager (FSRM) 

6 Configuring File Services and Disk Encryption

7 Configuring Advanced Audit Policies 

8 Configuring DNS Zones 

9 Configuring DNS Records 

10 Configuring VPN and Routing 

11 Configuring Direct Access 

12 Configuring a Network Policy Server

13 Configuring NPS Policies 

14 Configuring Network Access Protection (NAP) 

15 Configuring Server Authentication 

16 Configuring Domain Controllers 

17 Maintaining Active Directory 

18 Configuring Account Policies 

19 Configuring Group Policy Processing 

20 Configuring Group Policy Settings 

21 Managing Group Policy Objects 

22 Configuring Group Policy Preferences 

=====================================

06. MCSA 2012: Configuration Advance Window Server 2012 Services (70-412).

 Chapter 1 Configure and manage high availability 

Chapter 2 Configure file and storage solutions

Chapter 3 Implement business continuity and disaster recovery 

Chapter 4 Configure network services 

Chapter 5 Configure the Active Directory infrastructure 

Chapter 6 Configure access and information protection solutions

======================================================

07. MCSA 2008:  Administrating Windows Server 2008  02nd Edition (70-646).

CHAPTER 1 Installing, Upgrading, and Deploying Windows Server 2008 R2 

CHAPTER 2 Infrastructure Services Planning 

CHAPTER 3 Planning Core Active Directory Infrastructure

CHAPTER 4 Group Policy Strategies 

CHAPTER 5 Planning Server Administration

CHAPTER 6 Presentation and Application Virtualization 

CHAPTER 7 Provisioning File and Print Servers 

CHAPTER 8 Planning Security Policies 

CHAPTER 9 Remote Access and Network Access Protection 

CHAPTER 10 Provision Data and Plan Storage 

CHAPTER 11 Clustering and High Availability 

CHAPTER 12 Performance Evaluation and Optimization 

CHAPTER 13 Backup and Recovery

====================================